​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​شرکت پترو کیمیا صنعت کویر یزد (سه​​​​​​​امی خاص)

هیدروکربن سبک حاصل از بلندینگ

از بلندینگ ( میکس و مخلوط کردن ) دو یا چند فرآورده با هم و یا با برش سبک میعانات گازی خانگیران در یک سیلندر واحد این فرآورده تولید می شود که پس از طی مراحل استاندارد سازی  مجوز صادرات آن از مراجع ذیصلاح اخذ می گردد.
​​​​​

با توجه به خوراک عرضه شده در رینگ داخلی بورس انرژی دامنه وسیعی برای فرمولاسیون وتولید این فراورده صادراتی وجود دارد .

هیدروکربن سبک حاصل از بلندینگ صرفاً یک نام تجاری بوده که عموماً از ترکیب مواد مشخص تا رسیدن به مشخصات مطلوب از نظر کیفیت و خواص فیزیکی از جمله دانسیته، رنگ و شفافیت و... انجام می‌گیرد.