​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​شرکت پترو کیمیا صنعت کویر یزد (سه​​​​​​​امی خاص)
قیمت نفت و انرژیقیمت/ دلار
نفت سبک80.12
نفت برنت84.16
بنزین ( گالن )2.5135
گاز طبیعی2.833
گازوئیل762.13
هیدروکربن سنگین پترو کیمیالطفا تماس بگیرید
هیدروکربن سبک پترو کیمیالطفا تماس بگیرید

​​​1403/03/09