​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​شرکت پترو کیمیا صنعت کویر یزد (سه​​​​​​​امی خاص)

هیدروکربن سنگین حاصل از بلندینگ

از بلندینگ ( میکس و مخلوط کردن ) دو یا چند  فرآورده با هم و یا با برش سنگین میعانات گازی خانگیران در  یک سیلندر  واحد این فرآورده تولید می شود.

که پس از طی مراحل استاندارد سازی مجوز صادرات آن از مراجع ذیصلاح اخذ می گردد که با توجه به خوراک عرضه شده در رینگ داخلی بورس انرژی دامنه وسیعی نیز برای فرمولاسیون وتولید این فراورده صادراتی وجود دارد.

هیدروکربن سنگین حاصل از بلندینگ صرفاً یک نام تجاری بوده که  
عموماًازترکیب مواد مشخص تا رسیدن به مشخصات مطلوب از نظر کیفیت و خواص فیزیکی از جمله دانسیته، فلش پوینت، رنگ و شفافیت و کاهش ویسکوزیته انجام می‌گیرد.